REGULAMIN KONKURSU
„Na nową nazwę aplikacji produkcji Innsoft”


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Innsoft Sp. z o.o.,
 2. ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej nazwy dla nowej aplikacji produkcji Innsoft Sp. z o.o.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla współpracowników Innsoft Sp. z o.o.
 5. Termin nadsyłania propozycji nazw: od dnia 25 października 2023 r. do dnia 24 listopada 2023 r. W przypadku niewyłonienia zwycięskiej nazwy, konkurs może zostać wydłużony.
 6. Nagrodą w Konkursie jest Voucher Empik o wartości ok. 100 złotych.
 7. Informacje na temat Konkursu dostępne są na intranetowej Bazie Wiedzy INNS.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Jedna osoba może przesłać dowolną ilość propozycji nazw.
 2. Propozycję nazwy należy przesłać poprzez formularz ZGŁOSZENIOWY 
 3. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się poprzez głosowanie członków Rady Programowej.
 4. Dokonując wyboru najlepszej nazwy decydująca w szczególności jest oryginalność i adekwatność nazwy do funkcji nowej aplikacji opisana w liście konkursowym.
 5. Wysłanie propozycji nazw przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłaszając nazwę nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, a także, że nazwa ta nie była nigdzie publikowana, nie brała udziału w żadnym innym konkursie, ani nie stanowi zastrzeżonego znaku towarowego.
 6. Wysłanie propozycji nazwy przez Uczestnika Konkursu, oznacza przekazanie Organizatorowi autorskich praw majątkowych na wszelkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: w zakresie modyfikowania, utrwalania i zwielokrotniania utworu, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w zakresie odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 7. Uczestnik Konkursu, nie zrzekając się swoich autorskich praw osobistych, zobowiązuje się do niekorzystania z nich i upoważnia Organizatora do wykonywania tych praw w imieniu Uczestnika Konkursu.
 8. Nagrody w konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 9. Przyznana nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na inne przedmioty ani nie jest wydawana ich równowartość w pieniądzu.
 10. Udział w konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 11. Wiążące warunki konkursu określone są jedynie w Regulaminie. W przypadkach nieobjętym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Serwis Innsoft Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij komunikat.